Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

اعتصاب بازاری‌ها و كسبه شرافتمند برای سومين روز متوالی در اكثر استان‌های كشور، همزمان با خيزش سراسری دانشجويان و تظاهرات شبانه جوانان در مناطق مختلف تهران و ساير شهرها، نشان می‌دهد عزم و اراده جوانان شورشگر و قيام‌آفرين بر شقاوت و بيرحمی پاسداران پيروز می‌شود #روز_دانشجو

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

جوانان شورشگر #آبدانان امشب به خيابان‌ها ريختند و با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و به آتش کشیدن مجسمه و نمادهای رژيم بر…
Hearts 323 286

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

شاه با سرکوب گسترده و طولانی مخالفان، برای خمینی راه گشود و او با استفاده از این شرایط به‌ویژه زندانی بودن #مجاهدین…
Hearts 593 557

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

هر قاطعیتی علیه رژیم آخوندی و هر قدمی علیه رژیم در هر کجای جهان، یاری رساندن به مبارزه مردم #ایران برای سرنگونی رژی…
Hearts 692 655

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سال‌های سال است که مقاومت #ایران بر خلع ید کامل از رژیم آخوندها در کشورهای عربی تأکید می‌کند. از روز اول، حاکمیت آخ…
Hearts 806 757

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

قیامی که از ۲۵شهریور آغاز شد به‌سرعت در سراسر #ایران گسترش یافت. در این مدت در ۲۸۲شهر ایران قیام جریان داشت. خواست‌…
Hearts 707 676

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

تغییر رژیم مسئولیت مردم #ایران است اما انتظار دارند که دولت‌های غربی مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و مشخصاً ن…
Hearts 529 513

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

از نظر قیام‌کنندگان لیست‌گذاری سپاه به عنوان عامل اصلی سركوب، شاخص ایستادن در کنار مردم #ایران است. به همین دلیل مر…
Hearts 575 557

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر مردم شجاع #زاهدان و راسک، هموطنان #بلوچ ما که بار ديگر بعد از نماز جمعه با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و ”مرگ بر…
Hearts 1021 930

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در حقیقت مسأله این نیست که رژیم دچار این بحران است یا آن بحران؛‌ مسأله این است که حکومت کردن آخوندها دچار بحران است…
Hearts 1022 943

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us