Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

استقبال مجاهدين از پرفسور ریچارد رابرتس از برجسته‌ترين دانشمندان انسان‌دوست و آزادی‌خواه دنيای معاصر در #اشرف۳ با قدردانی از مقام ممتاز علمی و انسانی وی و دفاع مستمر و بی‌دريغ وی از مجاهدين و مقاومت مردم #ايران برای آزادی

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

۳واقعیت، تصویر روشنی درباره #ایران می‌دهد: پوسیدگی رژیم ادامه‌داری اعتراضات نقش مقاومت در سوق دادن اوضاع به سرنگون…
Hearts 255 245

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

برخی گمان می‌کنند تروریسم رژیم و به‌کارگیری پهپاد و موشک نشانه قدرت رژیم است سرکوب در داخل ایران یا موشک‌پرانی وجن…
Hearts 268 260

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

زندگی زن ایرانی از همه سو به ‌اسارت کشیده شده؛ با زنجیر فقر، با زنجیر سرکوب، با زنجیر تبعیض و تحقیر. اما همین زنجی…
Hearts 553 522

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ای زینب کبری وقتی به خلیفه اموی و آخوندها و سرداران سپاه او تاختی، یعنی انهدام همه کاخ‌های جور و بیداد از کاخ شاه ت…
Hearts 473 483

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

يا امام حسين! گفتی که می‌روم تا دست ظلم را قطع کنم. پس تا دست ظلم و استبداد را از #ایران کوتاه نکنیم، تا گوهر حماس…
Hearts 603 595

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

امروز در #ایران هر دقیقه ۸نفر از مردم به ‌زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این فراتر از فقر و تهیدستی است این قتل‌عام با فق…
Hearts 609 603

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

#ايران ما «سرزمین پایمال شده» توسط ظالمان است، همان سرزمینی است که در آن «برضعفا و ناتوانان به‌شدت فشار می‌آورند».ا…
Hearts 274 266

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ما آمده‌ایم که امیدها و باورها را شکوفا کنیم، تا دیوار اختناق در‌هم بشکند، تا راه سرنگونی استبداد دینی گشوده شود. ت…
Hearts 786 746

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

خصلت ویژه دوران رئیسی این است که‌ رژیم چه از برنامه‌ اتمی دست بردارد و چه به ‌طرف بمب برود، در هر حال فوران قیام‌ها…
Hearts 786 757

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در قرن بیست و یکم این میزان آسیب‌پذیری مردم ایران در برابر #سیل و سایر حوادث طبیعی، ناشی از ابعاد ویرانگری حکومتی ا…
Hearts 771 747

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ما برای یک #ایران بدون شکنجه و سرکوب و عاری از تبعیض و نابرابری به‌پاخاسته‌ایم. برای یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدا…
Hearts 732 731

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us